Daily Archives: Wednesday December 16th, 2015


Ziyazingca ngokunixelela ngeBoxgirls Homework Club. Eliqela linika amantombazana ithuba lokuphuhlisa ikhono lwabo wokunyusa izinga lomsebenzi.              ngoMgqibelo ngamnye sifundisa ngolwimi lwesiNgesi ngeyure ezimbini (2). Sixinzelela kwizibalo nesakhono sokuthatha okanye ukubhala imviwo, sifuna ukunikela ngolungiselelo lwemviwo zabo olusemgangathweni ophezulu.   Izifundo sihlangiswe nezemidlalo, ukwenzela amntombazana ahlale edlamkile.…

NgeMigqibelo yonke amantombazana aseKhayelitsha ahamba iBoxgirls Homework Club